สอนลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง มีจิตใจ…โตขึ้นอย่างมีอนาคต - HotNews

สอนลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง มีจิตใจ…โตขึ้นอย่างมีอนาคต

 

“ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกใน อนาคต “

เราควรสอนให้เขามีความพย าย าม และทำทุกอย่ างด้วยความสามารถอย่ างดีที่สุด อนาคต ไม่จำเป็น

ต้องสมบูรณ์แบบเราล้ มเ ห ลวได้ ผิ ดพ ล าดได้ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวก

เขาได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุ ปส ร รคในชีวิตได้ดีกว่า

และมีความสุขกว่าเ ด็กที่พย าย ามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

“รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก”

พ่อแม่จำนวนมากอย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะ

พย าย ามสร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ

แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ

ดังนั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง

และให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่ างใด

“ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง”

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี

เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิดชอบชั่ วดี ยกตัวอย่ าง

เช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่านหนังสือมาเพื่อมาสอบ

และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึกผิดของเด็ กว่า เพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษ

หรือสอบตกเ ด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

“อย่ าให้ความกลั ว มีผลต่อการตั ดสินใจ”

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั นต ราย

ใด ๆ ทั้งปวงแต่เราควรให้เ ด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆด้วย สอนถึงอั นต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น

สอนให้เข้าใจถึงความรู้สึกก ลั ว

และรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว อย่าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

“ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ”

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับ

ผิ ดชอบในกิจก ร ร มหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆเช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน

การทำการบ้าน

“อย่ าปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง ความเ จ็ บ ป ว ด”

ความผิ ดหวัง ความทุ กข์เป็นเรื่องปกติที่

มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่อย ากเห็นลูกของตัวเองต้องผิ ดหวัง

และเ จ็บ ป ว ดหรอก หลายคนพย าย ามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้

ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาวของเด็ กคนนั้น ๆ เลย

วิธีที่เหมาะสมคือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขา

คอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

“อย่ าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล”

การตามใจเขาทุกอย่ าง ยิ่งถ้าบ้านนั้น ๆ มีลูกเพียงคนเดียว บ่อยครั้ง

เด็ กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจ จากทุกคนรอบตัว เป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้

ซึ่งจะมีผลอย่ างมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไป

การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

“ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม”

การฝึกให้เด็ กกล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ แต่อย่ างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่

และบทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

“ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด”

ความที่เรารักลูก เราอย ากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าดเช่น พย าย าม

ตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่ างไปโรงเรียนครบมั้ย

แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพล าดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนา

และเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

“ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ”

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขามื่อพวกเขาทำผิด

แต่การฝึกความมีระเบียบวินัย คือ

ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคต

การฝึกให้เด็ กมีระเบียบวินัย อาจทำได้โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการ

ที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่ าง

ซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดี

หรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

“อย่ าหาทางลัดให้กับลูก ๆ”

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อย ากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้น

และดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเองได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรค

และเรียนรู้การลงมือทำอะไรบ างอย่ างให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

“สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต”

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา

มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้น ๆ

เอาไว้

ขอบคุณข้อคิด คำสอนดีๆ จากแม่ทุกคน..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น