เรื่องกาหลงซ าก… เรื่องนี้สอนใจได้ดีมากมาย - HotNews

เรื่องกาหลงซ าก… เรื่องนี้สอนใจได้ดีมากมาย

 


นานมาแล้ว มีซ ากช้างลอยไปตามกร ะ แ สน้ำ กา

ตัวหนึ่งพบเข้าก็ดีใจคิดว่าตนเป็นผู้โชคดี เพราะ…

จะได้อาหารกินฟรี โดยไม่ต้องออกแรงไปอีกนาน

จึงโผลงจับที่ซ ากช้าง จิกกินเ นื้อช้างที่เน่ าเปื่ อ ย

อิ่มแล้วก็หลับอยู่บนซ า กช้างนั้นเอง

ตื่นขึ้นก็กินอีก กินๆ นอนๆ อยู่กับซ า กช้างนั้นอย่าง

มีความสุข นานวันเข้ากระแสน้ำก็ไหลออกสู่ทะเล

ซ ากช้างก็พลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆ จนถึงกลาง

มหาสมุทรพอซ ากช้างเปื่อ ยเน่ าสื้นไป กาก็มอง

ไม่เห็นฝั่งเสี ย แล้วถึงจะพย าย ามบินกลับอย่างไร

ก็ไม่สามารถพ้ น จากมหาสมุทรได้ จึงหมดแรง

จมน้ำ ต า ย ในที่สุด

ในทางธรรม…

ซ า กช้างที่ลอยไปตามกร ะ แ ส น้ำนั้น

ท่านเปรียบเหมือนก า มคุณ ๕ ได้แก่…รูป เสียง

กลิ่น รสและ สัมผัสที่น่าพอใจ ทำให้เกิดสุขซึ่งเป็น

เรื่องที่ปุถุชนมุ่งแสวงหา เพราะที่มนุษย์ต้องการเงิน

ทองข้าวของอาหารการกินหรือที่อยู่อาศัย ก็เพราะ..

สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้ชีวิตเข้าถึง รูป เสียง กลิ่น

รส และสัมผัสที่ทำให้เกิดสุขทั้งสิ้นไม่นับวัตถุสิ่งของ

เครื่องปรนเปรอความสุขส่วนเกินที่มีอยู่อีกกลาดเกลื่อนมากมาย

ก า มคุณ ๕ จึงเป็นของคู่กับชีวิตมนุษย์

โดยเฉพาะมนุษย์ปุถุชนด้วยแล้วก็เปรียบเหมือนอาหารที่จำเป็นกับชีวิตนั่นแหละ

ข้อค ว ร ร ะ วั งในเรื่องนี้ก็คือ…

แม้ต้องมีก า ม คุณเป็นอาหารของชีวิต แต่ไม่ควรหล งใหล

เผลอสติต้องนึกไว้เสมอว่า… ชีวิตที่ผูกพันกับกา มคุณ

ก็เหมือนการอยู่บนซ า กช้างที่ลอยไกลออกไปทุกทีแล้วฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็น โ ท ษ ของกา ม คุณเสี ย บ้าง

ยินดีในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณจึงจะไม่ต้องพบช ะ ตา ก ร ร มเหมือนกาหลงซ า กตัวนั้น

เชื่อมั่นใน ศรัทธา

คัดลองจาก…เอ ก ส า ร บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น